PREAMBLE

Deze voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds "de verkoper" S.P.R.L. HAKUNA MATATA, 1160 Brussel, België BE0877585922, en anderzijds personen die een aankoop wensen te doen via de website: www.tipikli.com hierna "de gebruiker" genoemd.

Door zijn/haar bestelling te valideren, verklaart de gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van onderhavig contract en zonder voorbehoud de voorwaarden ervan aanvaardt, evenals het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Op dezelfde manier verklaart de gebruiker dat hij/zij bevoegd is om een contract aan te gaan wanneer hij/zij de bestelling valideert.

1 - DOEL

Deze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op verkopen via de : www.tipikli.com. Hun doel is het vastleggen van de verkoopvoorwaarden tussen de verkoper en de gebruiker, van de bestelling tot de diensten, inclusief betaling en levering.

Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend door dit contract worden geregeld, met uitsluiting van alle voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling van de gebruiker.

2 - KENMERKEN VAN PRODUCTEN DIE OP DE SITE WORDEN VERKOCHT

De verkochte artikelen voldoen aan de beschrijving en presentatie op de site. Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kunnen er fouten op de site zijn geslopen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke fouten.

Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepaling kan elke transactie tussen HAKUNA MATATA SPRL en de gebruiker die niet binnen 14 dagen na levering wordt betwist, geen aanleiding meer geven tot een klacht.

3 - PRIJZEN

De prijzen op deze site zijn in euro's en inclusief alle belastingen, maar exclusief handling- en transportkosten, die worden toegepast en gespecificeerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.

De factuur wordt opgesteld op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd.

De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen.

4 - BESTELLEN

De bestelling kan alleen op de site worden geregistreerd als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten.

De verkoper verbindt zich ertoe om bestellingen die op de website zijn ontvangen alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Als het artikel uitverkocht is, kan de verkoper een soortgelijk artikel leveren met gelijkwaardige of betere eigenschappen tegen een gelijkwaardige prijs.

De verkoper stuurt per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling, die als aanvaarding van de bestelling wordt beschouwd.

5 - BETALING

 Betaling voor aankopen op de site gebeurt alleen in euro's en kan via een bankoverschrijving vóór ontvangst van het pakket.

De gebruiker verbindt zich ertoe het totale bedrag van de bestelling te betalen op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

Bij te late betaling wordt de bestelling uit ons systeem verwijderd.

6- LEVERING

Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier.

De gebruiker verbindt zich ertoe de juistheid van de contactgegevens op de factuur te hebben gecontroleerd.

De risico's worden gedragen door de koper zodra de bestelling het pand van de verkoper verlaat.

Levertijden zijn slechts een indicatie en SPRL HAKUNA MATATA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de levering om welke reden dan ook.

7- RETOURZENDINGEN EN OMRUILINGEN

De gebruiker heeft een periode van 7 dagen vanaf de levering van de bestelling om zijn bestelling terug te sturen naar de verkoper, waarbij de kosten voor het opnieuw verzenden voor zijn rekening zijn.

SPRL HAKUNA MATATA verbindt zich ertoe het artikel om te ruilen of terug te betalen op voorwaarde dat het artikel in perfecte staat en in de originele verpakking is en dat het duplicaat van de factuur in het pakket is ingesloten met vermelding van de redenen voor de terugzending op de achterkant van de factuur. De verwerkings- en betalingskosten blijven verschuldigd, zelfs als het pakket in zijn geheel wordt teruggestuurd.

We zullen de overdracht zo snel mogelijk uitvoeren. Ondergoed, artikelen die beschadigd, vuil of gedragen zijn, kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Bij onjuiste retourzendingen behoudt de verkoper zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.

8- AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, in het bijzonder een onderbreking van de service, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor elke gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.

De Producten worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of per koerier. De SPRL HAKUNA MATATA wijst bijgevolg alle verantwoordelijkheid af in geval van buitensporige vertragingen bij de levering door de postdiensten of de transportmiddelen, evenals in geval van verlies van de bestelde Producten of bij staking. De transportrisico's worden gedragen door de gebruiker, die de gebruikelijke verzoeken moet indienen bij de postdiensten of de vervoerder.

LINKS EN SITE-INHOUD

De website tipikli.com bevat links naar websites die niet tot tipikli behoren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de gevolgen van uw gebruik ervan.

De informatie op onze site wordt regelmatig bijgewerkt en gecontroleerd. De verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van deze site, of voor schade of een virus dat uw computer of andere IT-apparatuur kan aantasten. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebben gebruikers het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op hen betrekking hebben.

De verkoper garandeert dat de elementen, diensten en functionaliteiten die ter beschikking worden gesteld van de gebruiker, indien gebruikt in overeenstemming met de gegeven instructies, substantieel in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde normen, en dat de software en alle elementen die door de verkoper worden gecreëerd en ter beschikking worden gesteld van de gebruiker, de rechten van derden respecteren, en in het algemeen niet onwettig zijn.

 De gebruiker zal SPRL HAKUNA MATATA ook vrijwaren van elke claim in een van de volgende gevallen:

- verlies van zakelijke kansen of inkomsten in verband met de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik, van de website of de inhoud die deze bevat of zal bevatten;

- illegale of ongeoorloofde indringing in de webserver door derden;
- introductie van een computervirus op de webserver of website;
- onderbreking van de internetverbindingsservice.

Tot slot behoudt SPRL HAKUNA MATATA zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de website tijdelijk of permanent te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

9- PRIVÉLEVEN

Alle gegevens zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor intern gebruik door SPRL HAKUNA MATATA.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken als u niet langer geïnformeerd wenst te worden over onze activiteiten.

Om dit te doen, kunt u ons schrijven op het volgende adres: HAKUNA MATATA SPRL - 531 Leuvensesteenweg, 1030 Brussel, België, met duidelijke vermelding van uw contactgegevens.

10- INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website tipikli.com, zowel visueel als audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten.

Ze zijn het exclusieve eigendom van SPRL HAKUNA MATTA.

De informatie, logo's, tekeningen, handelsmerken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud, enz. die toegankelijk zijn via de website, zijn beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

De gebruiker is niet gemachtigd om de elementen die aanwezig zijn op de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken. Het is daarom verboden (en de gebruiker mag geen toestemming verlenen aan anderen) om de broncode te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, reverse-engineering toe te passen of te assembleren of op een andere manier te proberen de broncode te vinden, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op welke manier dan ook over te dragen met betrekking tot de website en de inhoud ervan.

De gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van databanken en computerprogramma's en meer bepaald naar de wetten van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken en 30 juni 1994 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.

Elke hypertekstkoppeling naar de website Tipikli.com met behulp van de techniek van framing of inline-linking is ten strengste verboden. Ze zijn het exclusieve eigendom van SPRL HAKUNA MATATA.

11- NULLIET

Indien een van de clausules van dit contract nietig wordt verklaard door een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, dan heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden.

12- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

13- CONTACT

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor informatie, vragen of advies:

Per post:

HAKUNA MATATA BVBA

5 Rue du Hameau
1640 Sint-Genesius-Rode

Per post :

Info.tipikli@gmail.com

Snelle navigatie
nl_BENederlands (België)
×
×

Winkelwagen